U bevindt zich hier: Nieuws / Loonkosten technologisch onderzoek verlagen

Contact

Telefoon:
0800-2225555

E-mail:
info@salarisservicenoord.nl

Loonkosten technologisch onderzoek verlagen

13/04/2012

Voor een werkgever die iets gaat ontwikkelen of onderzoeken is het in beginsel mogelijk de loonkosten te verlagen.

Het begint met het aanvragen van een S&O-verklaring bij Agentschap NL. Met deze verklaring kan de werkgever de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O-werk) toepassen. Welke voorwaarden gelden hiervoor?

Als de werkgever aan alle vereisten voldoet, kan hij op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WAV) de afdrachtvermindering S&O toepassen. Hij krijgt op grond van deze regeling een tegemoetkoming in de loonkosten van de werknemers die S&O-werk verrichten. Deze afdrachtvermindering geldt onder voorwaarden zelfs voor S&O-werkzaamheden die in andere EU-lidstaten worden verricht.

S&O-verklaring
De werkgever die zelf S&O-werk organiseert of uitvoert kan een S&O-verklaring aanvragen bij Agentschap NL. Daarnaast moet de technologische ontwikkeling nieuw zijn voor de organisatie en er moet sprake zijn van een projectmatige aanpak. De werkgever kan binnen een kalenderjaar voor maximaal drie perioden een aanvraag indienen. De aanvraag moet uiterlijk een maand voor het begin van zo'n periode bij Agentschap NL binnen zijn. Dit betekent dus dat de werkzaamheden nog moeten plaatsvinden. Een S&O-verklaring heeft in de meeste gevallen betrekking op drie en maximaal zes kalendermaanden. Een S&O-verklaring voor een heel kalenderjaar wordt alleen onder voorwaarden verstrekt als de werkgever een eigen onderzoeks- of ontwikkelafdeling heeft.

Administratieve verplichtingen
Agentschap NL kan ook een controlebezoek uitvoeren om vast te stellen of de afdrachtvermindering S&O in overeenstemming is met de S&O-verklaring. Het is dus van belang dat de werkgever zijn zaken op orde heeft, anders kan hij tegen een boete aanlopen. De projectadministratie moet binnen twee maanden na afloop van het kalenderkwartaal waarin het S&O-werk is verricht beschikbaar zijn voor controle. Voor de urenadministratie geldt een termijn van tien werkdagen na de dag waarop het S&O-werk is verricht. Het is verplicht een urenadministratie bij te houden.

S&O-loon
De S&O-afdrachtvermindering bedraagt nooit meer dan € 14 miljoen. Om de afdrachtvermindering te bepalen is het S&O-loon van belang. Dat loon wordt berekend aan de hand van het verwachte aantal S&O-uren en het gemiddelde
S&O-uurloon.Vanaf 1 januari 2012 bedraagt de afdrachtvermindering voor werknemers die gekwalificeerd S&O-werk verrichten maximaal 42% van het loon. Over het S&O-loon boven € 110.000 hanteert men een percentage van 14. Voor starters bedraagt de afdrachtvermindering  onder € 110.000 maar liefst 60%. Starters zijn ondernemers die in de vijf voorafgaande jaren nog geen werkgever waren. In die periode mag de afdrachtvermindering S&O maximaal twee keer zijn aangevraagd.

Tip
Is er sprake van voortzetting van een onderneming en verbondenheid of aanmerkelijk belang, tellen de S&O-verklaringen die in de voorafgaande vijf kalenderjaren aan de voortgezette onderneming werden verstrekt ook mee bij het bepalen van de starterstatus van de onderneming.

S&O-uurloon
Het gemiddelde uurloon voor werknemers wordt door Agentschap NL berekend. Deze informatie wordt gehaald uit de aangiften loonheffingen. Dit gebeurt echter alleen op deze manier als de werkgever een S&O-verklaring had voor 2010 en S&O-werkzaamheden heeft verricht. Ook moet Agentschap NL beschikken over de burgerservicenummers/sofinummers van de werknemers die destijds speur- en ontwikkelingswerk hebben verricht. Is er geen informatie beschikbaar, dan geldt een vast uurloon van € 29.

Verrekening
De werkgever mag de afdrachtvermindering S&O alleen toepassen over aangiftetijdvakken die eindigen in de periode waarvoor de S&O-verklaring is verstrekt. In de aangifte loonheffingen verrekent hij maximaal een evenredig deel van het nog ongebruikte bedrag van de S&O-verklaring. De afdrachtverminderingen (bij een combinatie van S&O-werk en onderwijs) mogen samen niet meer zijn dan de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen en de eindheffingen. Het kan wel eens voorkomen dat de werkgever een gedeelte van de afdrachtvemindering S&O aan het einde van de periode niet kan verrekenen. In dat geval is het mogelijk het resterende bedrag alsnog te verrekenen in een van de tijdvakken van die periode als daarin nog ruimte is. Daarvoor is wel een correctie van de eerder ingediende aangifte loonheffingen nodig.

Correctie S&O-verklaring
Als blijkt dat de werkgever na de verrekening van het bedrag aan afdrachtvermin-
deringen in de aangifte loonheffingen achteraf toch moet herzien, is hij verplicht dit te melden bij Agentschap NL. Deze melding moet plaatsvinden uiterlijk drie maanden na het einde van het jaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft of drie maanden nadat de laatste S&O-verklaring voor een jaar is verstrekt. Die verklaring moet in dat geval echter wel na het einde van het jaar zijn gedagtekend. Het kan zijn dat Agentschap NL de S&O-verklaring naar aanleiding van de melding moet herzien. Zo'n herziening vindt echter alleen plaats als de werkgever minder dan 90% van de verwachte uren aan S&O-werk heeft besteed. Daarnaast moet het bedrag van de S&O-verklaring per maand minimaal € 10.000 te hoog zijn vastgesteld. Verstrekt Agentschap NL een correctie S&O-verklaring, dan moet de werkgever het bedrag van de correctie als negatieve afdrachtvermindering opnemen in aangifte loonheffingen. De correctie vindt dan plaats over het tijdvak waarin de correctieverklaring is gedagtekend of in de aangifte over het daaropvolgende tijdvak.

Advies
Werkgevers die S&O-werk verrichten kunnen onder strikte voorwaarden hun loonkosten verlagen door het toepassen van de afdrachtvermindering S&O. Echter niet alle activiteiten bij een S&O-project kwalificeren als S&O-werk. Op www.agentschap.nl ziet u welke werkzaamheden buiten de boot vallen. Naast de loonkosten is het sinds 1 januari 2012 op basis van de RDA (Research and Development Aftrek) ook mogelijk de kosten van R&D af te trekken van de winst, zoals de kosten van onderzoeksapparatuur. Net zoals de afdrachtvermindering S&O kunnen werkgevers de RDA (vanaf 1 mei 2012) aanvragen bij Agentschap NL.

Bron: de SalarisAdviseur

Terug naar overzicht «

Realisatie: Marganza